Informatie m.b.t. activatie kringloopwijzer.

Zoals u allicht hebt vernomen wordt het bijhouden van de Kringloopwijzer voor alle melkveehouders verplicht. Kringloopwijzer wordt het instrument om in kaart te brengen hoe efficiënt de grond voor u produceert.

Voor het jaar 2015 geldt de verplichting alleen voor melkveehouders met een melkveefosfaat-referentie groter dan 0 kg.  Vanaf 2016 moet iedereen de kringloopwijzer bijhouden, dus ook de extensievere melkveehouders.  Deze verplichting wordt u niet opgelegd door de overheid maar door de zuivelverwerkende industrie. Verder mag u deze kringloopwijzer niet bijhouden via het managementprogramma dat nu wordt gebruikt (bijv. Veemanager van CRV, Uniform of AgroVision), maar moet dit verplicht gebeuren op de website :  www.dekringloopwijzer.nl   (niet te verwarren met www.kringloopwijzer.nl.). Op termijn zullen de bestaande managementprogramma’s er aan werken om, voor zover mogelijk, koppelingen aan te brengen met de officiële kringloopwijzer. In de leveringsvoorwaarden van de Zuivel is opgenomen dat u de kringloopwijzer op 1 maart volgend op het kalenderjaar moet hebben ingevuld.  Om voor uw eigen bedrijf de kringloopwijzer te activeren zijn een aantal handelingen nodig waar u mee aan de slag moet gaan. Dit geldt in principe ook voor veehouders met een melkveefosfaatreferentie van 0 kg omdat de zuivel ook daadwerkelijk inzage wil hebben of dit getal juist is.

 De handelingen die u uit moet voeren zijn: 

-          Alle eigen gewonnen voer moet door alle melkveehouders vóór 1 januari worden bemonsterd en opgemeten door een erkend laboratorium.

-          In MIJNRVO.nl zult u een aantal machtigingen moeten activeren zodat de zuivel inzage heeft in o.a. de melkveefosfaatreferentie, de perceelsregistratie en de vervoersbewijzen dierlijke mest. Het kvk-nummer van de zuivel dat u hiervoor kunt gebruiken is 59667222. 

-          U zult uw bedrijf (middels e-herkenning) moeten activeren op de website www.dekringloopwijzer.nl.

-          Eenmaal ingelogd op dekringloopwijzer.nl kunt u machtigingen activeren zodat automatisch uw bedrijfsinformatie over o.a. voer, melk, grond- en gewasonderzoeken etc. wordt ingelezen. Ook hier hebben we een beschrijvende bijlage voor bijgevoegd. Hiervoor kunt u de bedrijven selecteren en middels uw klantnummer de koppeling vast leggen. Denk bij het koppelen van voerleverancier ook aan bijproductenleveranciers en eventueel leveranciers van kleinere productstromen (bijv. kalvervoeders).  Let op : indien u uw klantnummer van Booijink in voert dient dit vooraf te gaan door 0050 er zullen in totaal 8 cijfers moeten worden ingevoerd. Voorbeeld : klantnummer  123 wordt : 00500123   en klantnummer 2405 wordt 00502405.

 Indien deze informatie allemaal wordt ingelezen zal na de jaarwisseling moeten worden aangegeven wat de voorraden voer waren op 1 januari en wat de hoeveelheid ruwvoer is die van/naar externe partijen is aangevoerd/afgevoerd. Dit werd tot nu toe ook al bijgehouden door veehouders die deelnamen aan de BEX.  Gezien de grote hoeveelheid werk die deze (door de zuivelverwekende industrie opgelegde) verplichting met zich mee brengt, gaan we er van uit dat u als melkveehouder zelf het initiatief neemt deze beschreven werkzaamheden uit te voeren, zodat ook op termijn goed zicht wordt verkregen op de berekeningswijze van de kringloopwijzer. 

Klik hieronder voor een uitgebreide uitleg over het machtigen van mijnrvo.nl en dekringloopwijzer.nl

Handdleiding machtigingen in mijnrvo.nl  

Handleiding  toevoegen datakoppeling Booijink Veevoeders in kringloopwzijzer.  

Overige nieuwsberichten