Regeling Fosfaatreductie Varkenshouderij

De POV stelt met 29 mei de regeling Fosfaatreductie Varkenshouderij open. Deze regeling  is tot stand gekomen tussen overheid en diverse sectorpartijen. De regeling heeft tot doel het reduceren van de fosfaatproductie in de veehouderij in 2017. Vanwege het overschrijden van het landelijk fosfaatproductieplafond en de wens om in 2017 onder dit landelijk productieplafond te komen is besloten om deze ondersteuningsmaatregel in te stellen. Varkenshouders hebben hiermee de mogelijkheid om vrijwillig het fosforgehalte in het varkensvoer te verminderen waarvoor een financiële vergoeding kan worden verkregen. De financiële vergoeding is gebaseerd op een komstencompensatie van de kostenverhoging van varkensvoeders met lagere fosforgehalten.

De sectorpartijen hebben een inspanningsverplichting op zich genomen voor een vermindering van de productie  van 1 miljoen kilo fosfaat. De beoogde  reductie draagt bij aan het maatregelenpakket dat tot doel heeft de fosfaatproductie in Nederland voor het eind van 2017 terug te brengen tot het niveau dat is toegestaan op basis van de derogatiebeschikking Nitraatrichtlijn.

Er is een budget beschikbaar van bijna 4 miljoen euro om 1 miljoen kilo  fosfaat te reduceren. Varkenshouders ontvangen een tegemoetkoming voor vrijwillige inkoop van fosforarmere mengvoeders. De regeling is gericht op varkensbedrijven die hun inkoop van fosfaat middels mengvoeders verminderen ten opzichte van het jaar 2016.

De tegemoetkoming wordt verleend voor het aantal kilogrammen fosfor waarmee de inkoop in 2017 verminderd is (wordt) per gemiddeld aantal varkens (vleesvarkens en/of zeugen) in de periode 1 januari 2017 t/m 31 december 2017, ten opzichte van hetzelfde gemiddelde aantal varkens in dezelfde periode in 2016. Als bewijslast hiervoor dienen veestaat en veesaldokaarten en voerjaaroverzichten van beide jaren.  De tegemoetkoming in de verlaging van de fosfaatproductie is gestaffeld en bedraagt 3,5 of 4,5 euro per kg. fosfaatreductie, afhankelijk van de gehalten van uw varkensvoeders in 2016.

De regeling wordt vanaf maandag 29 mei opengesteld en vanaf dat moment kunnen varkenshouders zich aanmelden.

Uw voorlichter van Booijink Veevoeders kan voor uw specifieke bedrijfsomstandigheden doorrekenen wat deelname aan de regeling voor u betekent.

 

Voor de volledige informatie van de regeling kunt u kijken op de site van de POV

Overige nieuwsberichten